Hinnoittelu

Toimistoni hinnoittelu perustuu toimeksiannon vaatimaan työn- ja siihen käytetyn ajan määrään ja tehtävän vaikeusasteeseen.

Tuntiveloitus on 110 – 160 €/tunti, johon lisätään 24 %:n arvonlisävero.

Toimeksiannon hoitamiseen liittyvät suoranaiset kulut, kuten esimerkiksi matkakuluni, veloitan asiakkaalta erikseen.

Sopimuksen mukaan voidaan myös käyttää kiinteää hinnoittelua, jos kyseessä oleva toimeksianto on tavanomainen ja siihen käytetty aika sekä työn määrä voidaan etukäteen arvioida.Toimeksiannon vastaanotettaessani selvitän myös asiakkaan mahdollisuuden valtion kustantamaan oikeusapuun tai palkkion kattamiseen oikeusturvavakuutuksesta.

Oikeusturvavakuutus

Yksityisellä henkilöllä oikeusturvavakuutus sisältyy yleensä auto- tai kotivakuutukseen.

Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Oikeusturvavakuutus korvaa useimmiten rikosasioissa asianomistajalle aiheutuneert oikeudenkäyntikulut. Yksityisellä henkilöllä on yleensä omavastuuosuus kuluista.

Tarkistan asiakkaan puolesta oikeusturvavakuutuksen kattavuuden sekä laadin asiakkaan puolesta oikeusturvahakemuksen vakuutusyhtiölle.

Julkinen oikeusapu

Oikeusapua annetaan valtion varoista henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka ei taloudellisen asemansa vuoksi kykene itse suorittamaan asian hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapua voivat saada rikosasioissa asianomistaja ja vastaaja.

Oikeusapua saavalle henkilölle määrätään avustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista joko kokonaan tai osittain. Avustajaksi määrätään käytännössä oikeusapua hakevan henkilön valit-sema lakimies, jollaisen puoleen tulee kääntyä heti kun avustajan tarve ilmenee.

Oikeusapua ei anneta kuitenkaan jos henkilöllä on asian kattava oikeusturvavakuutus. Jos henkilön taloudellinen asema on huono, voidaan oikeusapua kuitenkin antaa vakuutuksen omavastuuosuuden maksamiseen. Tämä on mahdollista, jos henkilö on oikeutettu täysin korvauksettomaan oikeusapuun.

Erityissäännösten nojalla voi valtion palveluksessa olevalla henkilöllä olla oikeus saada avustaja valtion varoilla virantoimituksessa tapahtuneen rikoksen johdosta. Vastaava oikeus voi olla kunnan tai kuntaliiton palveluksessa olevalla henkilöllä saadan avustaja kunnan tai kuntaliiton varoilla.

Laadin asiakkaan puolesta oikeusapuhakemuksen sekä avustan muissa oikeusavun hakemiseen liittyvissä toimenpiteissä.